Nur Hossain Riyad

๐‘ท๐’‰๐’๐’•๐’๐’ˆ๐’“๐’‚๐’‘๐’‰๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐‘ฎ๐’‚๐’Ž๐’†๐’Š๐’๐’ˆ

Bangladesh steemit.com/@nhriyad Joined March 2021

STEEM
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
Steem can be converted to STEEM POWER in a process called powering up.
0.000 STEEM
STEEM POWER
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn on curation rewards.
STEEM POWER increases at an APR of approximately 2.99%, subject to blockchain variance. See FAQ for details.
5.079 STEEM
STEEM DOLLARS
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
$0.000
SAVINGS
Balances subject to 3 day withdraw waiting period.
0.000 STEEM
$0.000
TRX
TRX connects the entire TRON ecosystem. You can send TRX anytime, anywhere.You can gain promising return by freezing your tokens and voting for SR to advance the TRON ecosystem.TRX rewards will be distributed in proportion to the number of SP you can redeem.The distribution process may take several minutes.This TRON account is only used to receive TRX rewards and it is not recommended to transfer assets to this account or to store assets.Download TronLink wallet and import your TRON account to manage TRX assets.
0.000 TRX
Estimated Account Value
Total account asset valuation in USD.

$1.28


HISTORY

Beware of spam and phishing links in transfer memos. Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites.ย Transactions will not show until they are confirmed on the blockchain, which may take a few minutes.
5 months agoTransfer 1362.033 STEEM to deepcrypto8100279354
6 months agoTransfer 680.818 STEEM to deepcrypto8107376086
6 months agoTransfer 680.000 STEEM to deepcrypto8107376086
6 months agoTransfer 26.000 STEEM to deepcrypto8107376086
6 months agoStart power down of 2,761.154 STEEM
6 months agoPaid 0.208 SBD for 2.476 STEEM
6 months agoClaim rewards: 0.208 SBD and 0.620 STEEM POWER
6 months agoPaid 0.612 SBD for 7.454 STEEM
6 months agoClaim rewards: 0.612 SBD and 1.878 STEEM POWER
6 months agoPaid 0.550 SBD for 6.892 STEEM
6 months agoClaim rewards: 0.550 SBD and 1.748 STEEM POWER
6 months agoPaid 0.755 SBD for 9.532 STEEM
6 months agoClaim rewards: 0.755 SBD and 2.480 STEEM POWER
7 months agoTransfer 4.829 STEEM POWER to nhriyad
7 months agoPaid 0.368 SBD for 4.829 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.368 SBD and 1.208 STEEM POWER
7 months agoTransfer 17.775 STEEM POWER to nhriyad
7 months agoPaid 0.545 SBD for 7.241 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.545 SBD and 1.790 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.378 SBD for 4.941 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.188 SBD and 0.628 STEEM POWER
7 months agoClaim rewards: 0.190 SBD and 0.626 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.410 SBD for 5.416 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.410 SBD and 1.304 STEEM POWER
7 months agoTransfer 25.000 STEEM to deepcrypto8107376086
7 months agoPaid 0.211 SBD for 2.776 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.211 SBD and 0.650 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.205 SBD for 2.666 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.205 SBD and 0.631 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.186 SBD for 2.408 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.186 SBD and 0.582 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.378 SBD for 4.822 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.194 SBD and 0.618 STEEM POWER
7 months agoClaim rewards: 0.184 SBD and 0.591 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.172 SBD for 2.247 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.172 SBD and 0.570 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.184 SBD for 2.351 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.184 SBD and 0.635 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.173 SBD for 2.246 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.173 SBD and 0.606 STEEM POWER
7 months agoPaid 0.172 SBD for 2.276 STEEM
7 months agoClaim rewards: 0.172 SBD and 0.579 STEEM POWER