Nur Hossain Riyad

๐‘ท๐’‰๐’๐’•๐’๐’ˆ๐’“๐’‚๐’‘๐’‰๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐‘ฎ๐’‚๐’Ž๐’†๐’Š๐’๐’ˆ

Bangladesh steemit.com/@nhriyad Joined March 2021

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

6 months ago0.208 SBD and 0.620 STEEM POWER for nhriyad/then-one-day-the-firefly-saw-them-and-thought
6 months ago0.212 SBD and 0.646 STEEM POWER for nhriyad/they-were-very-poor-people-his-name-was-palash
6 months ago0.212 SBD and 0.647 STEEM POWER for nhriyad/need-anything-but-you-give-me-a-power
6 months ago0.188 SBD and 0.584 STEEM POWER for nhriyad/will-make-hilsa-fish-curry-i-am-ashamed
6 months ago0.192 SBD and 0.598 STEEM POWER for nhriyad/and-she-used-to-spend-her-days-with-her-mother-in-law
6 months ago0.180 SBD and 0.576 STEEM POWER for nhriyad/nanan-used-to-collect-oysters-from-every-day-and-sell-them
6 months ago0.178 SBD and 0.574 STEEM POWER for nhriyad/shadow-and-asked-you-to-sit-next-to-him
6 months ago0.185 SBD and 0.607 STEEM POWER for nhriyad/wake-up-very-early-every-morning-when-i-will-prepare-food
6 months ago0.196 SBD and 0.643 STEEM POWER for nhriyad/tonatuni-s-house-curtain-apologizing-to-tonatuni
6 months ago0.188 SBD and 0.618 STEEM POWER for nhriyad/robbie-they-started-living