xadah

Joined July 2017

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

5 years ago0.024 SBD, 6.625 STEEM and 7.694 STEEM POWER for xadah/edet-ded-moroz-i-strelyaet-s-ruzhya-vo-vse-storony