vovis

Joined July 2017

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

4 years ago0.023 SBD, 6.341 STEEM and 7.231 STEEM POWER for vovis/v-bolnice-postavili-nepravilno-diagnoz
5 years ago0.070 SBD and 0.092 STEEM POWER for vovis/igridlik