pavelderev

Joined August 2017

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

5 years ago0.255 SBD and 0.285 STEEM POWER for pavelderev/kuvyrnutsya-obmishuritsya-shakhinya-plemkhoz-zalnyi-ultrazvuk-marodernichat