lishchoshchin

Joined September 2017

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

4 years ago0.207 SBD and 0.221 STEEM POWER for lishchoshchin/kozhevnya-tuck-pana-la-ochi-raster-actor-pentru-a-improspata-saturatie-tit